Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/ayutthay/domains/ayutthaya2.org/public_html/km/mainfile.php on line 3

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/ayutthay/domains/ayutthaya2.org/public_html/km/includes/config.in.php on line 12

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/ayutthay/domains/ayutthaya2.org/public_html/km/includes/config.in.php on line 96

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/ayutthay/domains/ayutthaya2.org/public_html/km/includes/class.mysql.php on line 8

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/ayutthay/domains/ayutthaya2.org/public_html/km/includes/array.in.php on line 3

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/ayutthay/domains/ayutthaya2.org/public_html/km/includes/class.ban.php on line 3

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/ayutthay/domains/ayutthaya2.org/public_html/km/includes/class.calendar.php on line 3
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ayutthay/domains/ayutthaya2.org/public_html/km/includes/function.in.php on line 11

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/ayutthay/domains/ayutthaya2.org/public_html/km/includes/function.in.php on line 12
ภาษาอังกฤษ
เรื่อง : วิจัยเล็กๆของเด็กม.1หัวข้อวิจัย: การพัฒนาทักษะการเขียนชื่อเป็นภาษาอังกฤษ
               ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้วิจัย: สุกัญญา มาลาอี     

สังกัด: โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา อำเภอ ลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปี: 2548

          การศึกษาวิจัยในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเขียนชื่อเป็นภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2548 จำนวน 72 คน  ได้มีความรู้ ความสามารถ ในการเขียนชื่อเป็นภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึก    ที่เน้นทักษะการเขียนสะกดคำทั้งพยัญชนะและสระ กิจกรรมการเขียนชื่อเป็นภาษาอังกฤษ  รวมทั้งการลงมือทำแบบฝึกหัดเพื่อทดสอบความรู้ ความเข้าใจ และประเมินระดับผลสัมฤทธิ์ทาง การพัฒนาด้านการเรียนรู้การเขียนชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามทักษะกระบวนการเขียน โดยผู้วิจัย ได้ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจความเที่ยงตรงทางเนื้อหา  จัดทำการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  รวมทั้งทำการคิดวิเคราะห์ผลคะแนนโดยใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ

          ผลที่ได้ 

จากการศึกษาปรากฏว่า  จากการทดสอบจากทักษะการเขียนชื่อเป็นภาษาอังกฤษ  และทำแบบฝึกหัดทุกชุดที่กำหนดให้นั้น ทำให้นักเรียนมีความรู้  ความจำ และสามารถทำแบบทดสอบหลังเรียนได้ดียิ่งขึ้น  มีค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนได้เท่ากับ 2.46 และมีการพัฒนาของค่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนได้เท่ากับ 8.53 ดังจะเห็นได้จากการเปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 12.16 หลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 42.39 และมีผลการพัฒนาคิดเป็น ร้อยละ30.39

 ผู้เขียน : สุกัญญา เจริญสุข
หน่วยงาน : โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา
เสาร์ ที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2553
เข้าชม : 1202
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.


ภาษาอังกฤษ 5 อันดับล่าสุด

      อารมณ์(ดี-เสีย) 23 / เม.ย. / 2554
      Vocabulary : Feeling 11 / เม.ย. / 2554
      Vocabulary : Fruits 11 / เม.ย. / 2554
      การทักทายหรือสวัสดีในภาษาไทย (Greeting) 4 / ต.ค. / 2553
      Question Word 15 / ก.ย. / 2553


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก